ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4217498CORNERವಿಠ್ಠಲ ಶಂಕರ ಸಾಳುಂಕೆಅತೀಕ್ರಮಣದಾರ10ಬಿಟಿಡಿಎ169009/06/2002