ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4217698CORNERಬಾನುಬ್ಬಿ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ನದಾಫ ಹಾಗೂ ವಗೈರೆವಾರಸಾ0  27/10/2016