ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4218398CORNER(ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬೀಮಪ್ಪ ಶಿರಸಂಗಿ)ಕಸ್ತೂರಿ ಗಂ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಶಿರಸಂಗಿಅತೀಕ್ರಮಣ10241010/04/2000