ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4218598PDFಯಲ್ಲವ್ವ ಗಂ. ರಾಚಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲಗಾರಅತೀಕ್ರಮಣ10241024/08/2000