ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4218898PDFಶ್ರೀಶೈಲ ತಂ. ಹೊಳಬಸಯ್ಯ ತಳ್ಳಿಕೇರಿಮಠವಾರಸಾ10??????? ??.90 ???? 251001/01/1900