ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಎ ಸ್ಪೆ193128PDFಸುರೇಶ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಅಲೇಗಾವಿಬಾ.ಕು.ವ.ಮಗ10218ಟಿ720005/12/2017