ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಬಿ13129PDFಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬದಾಮಿಅತೀಕ್ರಮಣದಾರರು4533/A270011/04/2014