ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಬಿ88129PDFಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಕ್ಕನಗೌಡ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು10194270028/05/2016