ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ11812PDF1)ಈರಮ್ಮ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಬಾರಾಗಣಿ 2)ಶಿವಲೀಲಾ ಈರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 3)ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗಯ್ಯ ವಸ್ತ್ರದ 4)ಶೀಲಾ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಬಾರಾಗಣಿ 5)ಹೊಳಬಸವ್ವ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಬಾರಾಗಣಿ 6)ರಮೇಶ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಬಾರಾಗಣಿವಾರಸಾ