ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ71812PDFಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ವಸ್ತ್ರದಬಾಡಿಗೆದಾರ10189/ಬಿ,191/ಎನ್‌/21368014/06/2002