ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ91812PDFಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂ ವೀರಣ್ಣ ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು0 020/07/2013