ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ141812CORNERಹಣಮಂತ ತಂ. ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥ10239/141368010/01/2002