ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ181812PDFಗೀತಾ ಗಂ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸತರೆಡ್ಡಿಭಕ್ಷೀಸ್ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಾರ10217/?/1/7001/01/1900