ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ191812PDF1)ಅಮೀನಾಬೇಗಂ ಗಂ ಬಸೀರಅಹ್ಮದ ಮುರನಾಳ 2)ನಜಮಾಬೇಗಂ 3)ಮಹ್ಮದಅಲಿ 4) ಶಾಕೀರಾಬಾನು 5) ಶೌಕತಅಲಿ ಬಸೀರಅಹ್ಮದ ಮುರನಾಳ ವಾರಸಾ10261017/08/2015