ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ311812PDF1) ಚಂದ್ರಶೇಖರ 2)ಸುರೇಶ 3)ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ. ಶಿವಪ್ಪ ಕುದರಿಕನ್ನೂರಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು1111/31368023/04/2009