ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಸಿ341812PDFಕಮಲಾಬಾಯಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪಂಚಾಳ ವಗೈರೆಬಾಡಿಗೆದಾರ10191/ಓ/1ಬಿ1368004/02/2017