ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ32415PDFಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲಮುಖ್ಯಸ್ಥ10221ಅ/1ಅ/5ಬಿ2736021/08/2002