ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ62415PDFಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಅಶೋಕರಾವ ಮುಂಡೆವಾಡಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10222ಕೆ2736006/08/2000