ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ132415PDFಬಸಮ್ಮಾ ಸೋಮಪ್ಪ ಮೇಟಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ10223/ಎನ್‌/92736019/09/2002