ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ182415PDFಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಹಣಮಂತ ಬಜಂತ್ರಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10264/ಜಿ2736019/07/2007