ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ252415PDFಪ್ರಲ್ಹಾದ ದಾಮೋದಾರಾಚಾರ್ಯ ಮಿರ್ಜಿ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥ102342736008/10/2000