ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
42ಡಿ262415PDFಕುಪೆಂದ್ರಬಾಯಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೆಂದೂಳಿಮುಖ್ಯಸ್ಥ102352736007/11/2001