ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
463298PDFಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕಳಕಪ್ಪ ಸಂಗಾ ಬಾ.ವ.ಮಕ್ಕಳ10223/ಎನ್/28540008/03/2016