ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4621198CORNERಹಣಮಂತ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂಡಿವಡ್ಡರಅತೀಕ್ರಮಣ10264/ಬಿ016/10/2000