ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4621398PDFಪ್ರಕಾಶ ಬಾ. ಬಜಂತ್ರಿಸಹೋದರ10263ಜಿ,ಎಚ್‌,ಆಯ್‌,264/ಬಿ,/ಸಿ,/ಡಿ,ಇ/1,ಎಫ್‌,ಜಿ,266ಅ,267etc540017/10/2000