ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4621598CORNER1)ಭಾಗೀರತಿ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಢರ 2)ಗುರುರಾಜ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 3)ಸಂತೋಷ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 4)ಶಕುಂತಲಾ ಯಂಕಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರವಾರಸಾ10271ಅ 18/07/2016