ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4633898PDFಮಹಮ್ಮದಯಾಶೀನ ಮಹಮ್ಮದಸಾಬ ಜಮಾದಾರಬಾಡಿಗೆದಾರ2549011/04/2000