ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
4636198CORNERನೂರಅಹ್ಮದ ಹುಸೇನಸಾಬ ತೊಗುಣಸಿಅತೀಕ್ರಮಣ10264/ಅ020/10/2000