ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
46ಬಿ40129PDFಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10219/ಆಯ್‌270008/12/2000