ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
46ಬಿ111129CORNERಯಮನಪ್ಪ ಭೀ. ನಿಂಬಲಗುಂದಿಬಾಡಿಗೆದಾರ10221ಅ/1ಅ/5ಅ270001/02/2001